Naše Služby

  • VÝKUP POZEMKOV, VÝKUP ORNEJ PôDY A POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY…
  • Odkúpime rýchlo Váš pozemok, ornú a poľnohospdársku pôdu na Západnom Slovensku.
  • Poľnohospodársku pôdu t.j. ornú pôdu, trvalé trávne porasty, ako aj lesné pozemky a ostatné plochy vykupujeme v katastrálnych územiach obcí kde vykonávame svoju činnosť.
  • Dokážeme poskytnúť všetky potrebné informácie o Vami vlastnenej poľnohospodárskej pôde, výmery, listy vlastníctva, druh pozemku … a identifikovať ich priamo na digitálnych katastrálnych mapách. Vieme poradiť v prípade nevysporiadaných pozemkov, dedičských konaní a podobne.
  • Cena za vlastnícke podiely pozemkov sa stanovuje na základe vzájomnej dohody. Ku každému vlastníkovi pristupujeme individuálne. Našou prioritou je prospešnosť obidvoch strán, a preto poskytujeme všetky služby spojené s predajom pôdy, ako vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy, právny a legislatívny proces na naše náklady.
  • Pre vlastníkov mimo trvalého pobytu v uvedených katastroch dokážeme celý obchod zrealizovať aj poštou a teda nie je potrebná osobná návšteva.